Главная
Arche Lublin, Lublin
Приезд
Отъезд

REGULAMIN

 1. Arche Hotel
 2. REGULAMIN

>ENG<

Regulamin Hotelu
Arche Hotel Lublin

 

§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.

§2

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

 

§3

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 20:00 dnia poprzedzającego termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji właściwego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej. W przypadku odmowy Gościa co do okazania dokumentu tożsamości Hotel może odmówić wypełnienia warunków umowy czy zameldowania Gościa.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Brak preautoryzacji lub pełnej przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

 

§4

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Pokoje hotelowe mogą być wynajęte jedynie przez osoby pełnoletnie.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

 

§5

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  3. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  4. sprawną pod względem technicznym obsługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§6

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o zamówionej godzinie,
  3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie hotelowym, tj. w skrytkach hotelowych dostępnych w recepcji hotelowej,
  4. przechowywanie bagażu Gości hotelowych (Hotel może odmówić przyjęcia zamówienia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego).

§7

 1. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu. 
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§8

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§9

 1. Każdorazowo opuszczając Hotel Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

 

§10

 1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel Hotelu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia Hotelu.

 

§11

 1. Gość hotelowy i osoby towarzyszące, za które odpowiada Gość hotelowy, zobowiązują się do niepalenia tytoniu w pokojach hotelowych (pokoje objęte są systemem przeciwpożarowym). W wypadku naruszenia zakazu palenia, Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 400 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu.
 2. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu i wokół niego.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych dokonanych przez zwierzę.
 4. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym, będą przechowywane przez Hotel przez okres trzech miesięcy (przechowywanie nie dotyczy art. spożywczych).

 

§12

 1. Administratorem danych osobowych jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w celach marketingowych administratora danych, a także w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduję się na stronie internetowej Hotelu oraz jest dostępna w wersji papierowej w recepcji.

 

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa.
Dziękujemy.

Месторасположение

w wyjątkowej okolicy

ul. Zamojska 30
20-105 Lublin, Polska

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Для предоставления услуг на самом высоком уровне сайт использует файлы cookie, сохраненные в памяти браузера. Подробную информацию о целях их использования и возможности изменения настроек файлов cookie можно найти в Политике конфиденциальности.
Нажимая кнопку ПРИНЯТЬ ВСЕ, вы соглашаетесь на использование технологий, таких как файлы cookie, и обработку Arche S. A., ul. Puławska 361, 02-801, Warszawa ваших личных данных, собранных в Интернете, таких как IP-адреса и идентификаторы файлов cookie, в маркетинговых целях (включая автоматически сопоставлять объявления с вашими интересами и оценивать их эффективность). Вы можете изменить настройки файлов cookie в Политике конфиденциальности.

Управление настройками конфиденциальности
Файлы cookie, необходимые для функционирования Сайта

Файлы cookie, необходимые для работы сервисов, доступных на веб-сайте, позволяющие просматривать предложения, делать резервирование, поддерживать механизмы безопасности, в том числе: аутентификацию пользователей и обнаружение злоупотреблений.

Аналитические файлы cookie

Файлы cookie позволяют собирать информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, чтобы оптимизировать его работу и адаптировать его к ожиданиям пользователя.

Маркетинговые файлы cookie

Файлы cookie, позволяющие отображать маркетинговый контент с учетом предпочтений пользователя и направлять ему уведомления о маркетинговых предложениях, соответствующих его интересам, включая информацию о продуктах и услугах администратора Сайта и третьих лиц.

Ваши настройки еще не сохранены